تمام اخبار مربوط به کانادا

canada flag

توصیه‌نامه Recommendation Letter

نحوه نوشتن توصیه نامه

توصیه نامه، تاییدی است که یک یا چند نفر از اساتید دانشجو، آن را در جهت تایید صحت تحصیلی و اخلاقی دانشجو صادر میکنند که بعضا حاوی معرفی مختصری از دانشجو، ذکر پیشینه ای از فعالیت های علمی_عملی او و صحه گذاری بر روحیات و اخلاق اوست. به علاوه دارای اطلاعات تماس از استاد، در صورت نیاز می باشد.

هر دانشگاه یا استادی ممکن است به شیوه نگارش خود، توصیه نامه را بنویسد. فرمت معمول در نمونه های زیر نشان داده شده است.

LOGO AND NAME OF UNIVERSITY

DATE

To Whom It May Concern

I would like to recommend Ms. Claire Savage for admission into the University of Iowa’s Executive MBA Program. I have known Clare both personally and professionally for more than 4 years.

Claire has been our student since 2009 and has worked with us as ……

I have found her to be a very quick study, ambitious student and terrific team worker. And it is my belief these qualities would make her an outstanding student for your program. Conversely, your program will help provide Ms. Savage with the highest skills, experience and qualifications for increased responsibilities at Owl Farm. Feel free to contact me at any point should you have questions about this recommendation.

Kind Regards,

Dr. H. S. Thompson,

(Associate) professor, department of……

University of……..

Tel: ……..

Email: ………..