تمام اخبار مربوط به کانادا

canada flag

دانشگاههای مورد تایید وزارت بهداشت در کشور سوریه

دانشگاههای مورد تایید درکشور سوریه

  • دانشگاه دمشق University of Damascus
  • دانشگاه حلب University of Aleppo
  • دانشگاه تشرین Tishreen University