تمام اخبار مربوط به کانادا

canada flag

دانشگاههای مورد تایید وزارت بهداشت در کشور مجارستان

دانشگاههای مورد تایید کشور مجارستان

* اعتبار دانشگاههای زیر بصورت مشروط می‌باشد

  • دانشگاه پزشکی سملوایز Semmelweis University of Medicine
  • دانشگاه پزشکی سگد Szeged
  • دانشگاه پزشکی پچ Pecs Medical University
  • دانشگاه پزشکی دبرسن Debercen University of Medicine