تمام اخبار مربوط به کانادا

canada flag

دانشگاههای مورد تایید وزارت بهداشت در کشور نیوزیلند

دانشگاههای مورد تایید کشور نیوزیلند

  • دانشگاه اکلند University of Auckland
  • دانشگاه اتاگو University of otago