تمام اخبار مربوط به کانادا

canada flag

دانشگاههای مورد تایید وزارت بهداشت در کشور هندوستان

دانشگاههای مورد تایید کشور هندوستان

 • انستیتو علوم پزشکی ال ایندیا All India Institute of Medical Sciences
 • دانشگاه بمبئی University of Mumbai
 • دانشگاه کلکته University of Calcutta
 • دانشگاه دهلی University of Delhi
 • دانشگاه پزشکی دکتر ام.جی.آر- تامیل نادو، مدرس The tamil Nadu Dr.M.G.R Medical university Madras
 • دانشگاه پنجاب Pan Jaf University
 • دانشگاه الیگر Aligarh Muslim University
 • کالج داروسازی همدردHamdard College of Pharmacy
 • دانشگاه هندوی بنارس و کالجهای وابسته Banaras Hindu University
 • Post Graduate Institute of Medical Education and research (Chandigarh) PGI
 • دانشگاه راجیو گاندی Rajive Gandi University of Health science
 • دانشگاه مانیپال Manipal university
 • دانشگاه جواهر لعل نهرو Jawaharlal Nehro University