تمام اخبار مربوط به کانادا

canada flag

دانشگاههای مورد تائید وزارت بهداشت درکشور آلمان

دانشگاههای مورد تائید درکشور آلمان

 • دانشگاه گوتینگن George August Gottingen
 • دانشگاه آخن Rheinisch-Westfalische Technische Hochshule-AACHEN
 • · دانشگاه آزاد برلین Freie Universitat Berlin
 • · دانشگاه بوخوم Ruhr-Universitat Bochum
 • · دانشگاه بن Rheinish Friedrich-Wilhelms-Universitat Bonn
 • · دانشگاه دوسلدورف Universitat Dusseldorf
 • · دانشگاه اسن University Essen
 • · دانشگاه فرانکفورت Johann Wolfgang Goethe Universitat Frankfurt
 • · دانشگاه فرایبورگ Albert Ludsig Universitat Freiburg
 • · دانشگاه هانوور Universitat Hannover
 • · دانشگاه هایدلبرگ Ruprech-karls Universitat Heidelberg
 • · دانشگاه کیل Christian-Albrechts Universitat zu Kiel
 • · دانشگاه مونیخ Ludwig-Maximilians Universitat Munchen
 • · دانشگاه مونستر Wetfalische Wilhdms Universitat Munster
 • · دانشگاه ماربورگPhilipps – Universitat Marburg
 • · دانشگاه ورتز بورگ Bayerische –julius-Maxilions Universitat wurtzburg
 • · دانشگاه ارلانگن Erlangon Universitat
 • · دانشگاه هامبولت Humboldt University
 • · دانشگاه هامبورگ Universitat Hamburg
 • دانشگاه ماینس University Johannes Gutenberg, Mainz
 • دانشگاه مونیخ Ludwig-Maximilians University Munchen
 • دانشگاه بیلفلد University Bielefeld
 • دانشگاه توبینگن Eberhard Karls University tubingen (University of Tubingen)
 • دانشگاه Techniche Universitat Munchen
 • دانشگاه سارلند Universitat Des saarlandes
 • دانشگاه گیسن Justus-Liebig universiat Giessen
 • دانشگاه کلن Koln universiat
 • دانشگاه لایپزیک University of Leipzig
 • دانشگاه لوبیک Luebeck University