تمام اخبار مربوط به کانادا

canada flag

دانشگاههای مورد تائید وزارت بهداشت در کشور ترکیه

دانشگاههای مورد تائید درکشور ترکیه

 • دانشگاه استانبول (دانشکده های جراح پاشا و چاپا)Istanbul University (Cerrah Passa, Capa)
 • دانشگاه حاجت تپه Hacettepe Universiesi
 • دانشگاه آنکارا Ankara Universitesi
 • دانشگاه آناتولی Anadolu Universitesi (University of Anatolia)
 • دانشگاه ۹ ایلول (دوقوز ایلول)Dokuz Eylul Universitesi (9th sept. University)
 • دانشگاه غازی Gazi Universitesi
 • دانشگاه اژه Ege University (Aegean University)
 • دانشگاه عثمان غازی Osmangazi University
 • دانشگاه مرمره Marmara University
 • دانشگاه چکورووا Cukurova University
 • دانشگاه اولوداغ Uludag University
 • دانشگاه کارادنیز Karadeniz Technical University
 • دانشگاه ۱۹ مایس سامسون ( Ondoks Mayis University ( Samsun University
 • دانشگاه تراکیا Trakya University
 • دانشگاه سلجوق Selcuk University
 • دانشگاه فاتح Fatih University
 • دانشگاه خاورمیانه آنکارا Middle East University (در رشته‌های علوم پایه پزشکی)