تمام اخبار مربوط به کانادا

canada flag

دانشگاههای مورد تائید وزارت بهداشت در کشور دانمارک

دانشگاههای مورد تائید درکشور دانمارک

  • دانشگاه آرهوس Aarhus University
  • دانشکده سلطنتی دانمارک ( در رشته داروسازی)Royal Danish School
  • دانشگاه کپنهاگ University of Copenhagen
  • دانشگاه ادنسه Odense University