تمام اخبار مربوط به کانادا

canada flag

دانشگاههای مورد تایید وزارت بهداشت در کشور قبرس

دانشگاههای مورد تایید درکشور قبرس(فقط برای رشته داروسازی معتبر می‌باشد)

  • دانشگاه مدیترانه شرقی Eastern Mediterranean University
    طبق مصوبه شورای عالی ارزشیابی مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۲ بصورت مشروط و بمدت دو سال از تاریخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۲ معتبر می‌باشد.