تمام اخبار مربوط به کانادا

canada flag

دانشگاه مورد تایید وزارت بهداشت در کشور مالزی

دانشگاه مورد تایید کشور مالزی

  • دانشگاه UPM )University Putra Malaysia )
  • دانشگاه University Kebangsaan Malaysia (The National University of Malaysia)
  • دانشگاه U.M