تمام اخبار مربوط به کانادا

canada flag

دانشگاه مورد تایید وزارت بهداشت در کشور لبنان

دانشگاه مورد تایید در کشور لبنان

  • دانشگاه آمریکایی بیروت American University of Beirut
  • دانشگاه سنت جوزف Saint Joseph’s University
  • دانشگاه لبنان Lebanese university
  • دانشکده پرستاری دانشگاه اسلامی لبنان Islamic University in Lebanon / Faculty of Nursing Sciences