تمام اخبار مربوط به کانادا

canada flag

دانشگاه مورد تایید وزارت بهداشت در کشور صربستان

دانشگاه مورد تایید در کشور صربستان

* اعتبار دانشگاه زیر بصورت مشروط می‌باشد

  • دانشگاه بلگراد University of Belgrade

مدارک تخصصی صادره از دانشگاه بلگراد غیرمعتبر می باشد.